Henryk Piotr Wiszewski
+48 601 266 625  
+48 95 733 67 25

Cennik

Wysokość taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z późniejszymi zmianami (m.in. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Płatności za czynności notarialne można dokonywać kartami płatniczymi i telefonami komórkowymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
(Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.)

(Wyciąg)
(…)

§ 3. Maksymalna stawka wynosi od wartości:

 1. do 3.000 zł – 100 zł
 2. powyżej 3.000 zł do 10.000 zł – 100 zł + 3 % od nadwyżki powyżej 3.000 zł
 3. powyżej 10.000 zł do 30.000 zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10.000 zł
 4. powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 710 zł + 1 % od nadwyżki powyżej 30.000 zł
 5. powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.010 zł + 0,4 % od nadwyżki powyżej 60.000 zł
 6. powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4.770 zł + 0,2 % od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
 7. powyżej 2.000.000 zł – 6.770 zł + 0,25 % od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.
  (…)

§ 8. Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł
 2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł
 3. testament – 50 zł
 4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku-150 zł
 5. odwołanie testamentu – 30 zł
 6. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł
 7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł
 8. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł
 9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.

(…)

§ 10a.

 1. Za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne maksymalna stawka wynosi 50 zł.
 2. Za sporządzenie protokołu dziedziczenia maksymalna stawka wynosi 100 zł.
 3. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu maksymalna stawka wynosi 50 zł.
 4. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu maksymalna stawka wynosi 30

(…)

§ 13. Maksymalna stawka wynosi:

 1. za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł
 2. za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł
 3. za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł
 4. za poświadczenie pozostawania przy życiu:
  a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  b) w innym celu – 30 zł
 5. za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

(…)

Skontaktuj się z nami (+48 95 7 368 368 lub sekretariat@notariusz-wiszewski.pl), a wyliczymy dla Ciebie szacunkowe koszty transakcji.